Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Administrativt samarbeidsutvalg > 10. Fagråd for tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg

Fagråd for svangerskap, fødsel og barsel

Gjennomgående mandat

 • Gjøre Samarbeidsavtalen og aktuell retningslinje kjent.
 • Fagrådet skal tilse at vedtatte rutiner er fulgt og eventuelt gi råd og veiledning til partene.
 • Sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i overgangen mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og helseforetaket. Utvikle samarbeidsrutiner, identifisere forbedringsområder / problemområder i samhandlingen og sikre at god samhandlingspraksis utøves og utvikles nært pasientene.
 • Gi råd og innspill om tilrettelegging av tjenestene slik at helsepersonell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og har tilstrekkelig opplæring i, og kunnskap om disse.
 • Samarbeide om pasientforløp på system og individnivå. 
 • Foreslå revisjon av retningslinjer blant annet med utgangspunkt i avvik.
 • Tilrettelegge for kurs, eventuelt i samarbeid med andre aktuelle aktører.
 • Sørge for at aktuelle områder og tema for kompetanseutvikling og opplæring blir beskrevet og ivaretatt som grunnlag for å sikre at samhandlingen ivaretas og rådet skal oversende saker til behandling i administrativt samarbeidsutvalg når rådet selv ikke har myndighet til å ta beslutning, eller ønsker en overordnet drøfting av viktige prinsipielle spørsmål. Utvalget lager årlig rapport til Administrativt samarbeidsutvalg.
 • Fagrådet skal utvikle en handlingsplan for perioden. Ref.avtalens  §6.

Spesifikt mandat

Fagråd for tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg skal:

Utarbeide rutiner og prosedyrer for innføring av Helhetlig plan om svangerskaps-fødsels- og barselomsorg i Midt-Norge 2015-2020.

 1. Felles tilgang for primær og spesialisthelsetjenesten hvor prosedyrer, kilder, kommunikasjonslinjer og pasientinformasjon finnes.
 2. Utarbeide faglige retningslinjer for differensiering av kvinner til lav eller høyrisiko svangerskap.
 3. Utarbeide prosedyrer for oppfølging av kvinner gjennom svangerskapet ut fra den spesifikke faktor som utgjør risiko.
 4. Utarbeide standardiserte pasientforløp på tvers av spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Barselforløpet er foreslått som et pilotprosjekt.
 5. Bedre mulighetene for kommunikasjon mellom de ulike aktører i svangerskap- fødsel- og barselomsorgen.

  

Kontaktinfo

 Marit Øverås, Marit.Overas@stolav.no​ 

  
  
Det er ingen elementer som kan vises i denne visningen av dokumentbiblioteket "Saksliste og protokoll".
 
 
Det er for øyeblikket ingen forestående hendelser.
  
  
  
Retningslinje fortjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg.pdfRetningslinje fortjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorgMerete Knudsen
Retningslinje. Hjemmebesøk jordmor.pdfRetningslinje. Hjemmebesøk jordmorGun Ekeberg
Retningsline. Hjemmebesøk helsesøster.pdfRetningsline. Hjemmebesøk helsesøsterGun Ekeberg
Retningsline barselforløp fastlege og legevaktslege.pdfRetningsline barselforløp fastlege og legevaktslegeGun Ekeberg
  
  
  
Rolle
  
MartinussenMaritmarit.martinussen@stolav.noUtvalgsleder
DahlbergUnnunn.elin.dahlberg@stolav.noUtvalgsmedlem
LotheLiv Hildeliv.hilde.lothe@stolav.noUtvalgsmedlem
SalvesenKjell Åsmundkjell.asmund.salvesen@stolav.noUtvalgsmedlem
AalbergRogerroger.aalberg@stolav.noUtvalgsmedlem
MeyerGilsegisle.meyer@stolav.noUtvalgsmedlem
MølslethElisabethelisabeth.molsleth@afjor.kommune.noUtvalgsmedlem
HårstadIngridingrid.haarstad@tydal.kommune.noUtvalgsmedlem
KolsetIngunn Sylteingunn-sylte.kolset@trondheim.kommune.noUtvalgsmedlem
KvaklandEli Skeieli.skei.kvakland@snillfjord.kommune.noUtvalgsmedlem
UthusJannejanne.uthus@roros.kommune.noUtvalgsmedlem
KvaklandElikvakland@getmail.noVaramedlem
HammerstadLarshammerstad.lars@gmail.comBrukerrepresentant
ConnellyLiselise@connelly.noBrukerrepresentant, Varamedlem
Det finnes ingen favorittkoblinger.