Hjemmeside
Bruk Skift+Enter til å åpne menyen (nytt vindu).
  
  
  
  
Tema
01.03.2019
  
22.02.2019
  
15.02.2019
  
Anders Tøndell, overlege lungesykdommer/leder for Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet
I mange barnehager og skoler har man tidligere innført forbud mot bruk av enkelte matvarer, som peanøtter, hasselnøtter, fisk, kiwi med flere.
Helsedirektoratet har nå kommet med en anbefaling om hvordan alvorlig matvareallergi skal håndteres i skole og barnehage, ‘Nøtteveilederen, 2018’.
  • Hvor alvorlig er allergi mot matvarer?
  • Er ‘allergenfrie soner’ mulig i skole og barnehage og på fly?
  • Hvilke tiltak er nødvendig for å redusere risiko?
  • Kan noen tiltak være skadelige?
08.02.2019
  
Tone Frost Bathen
For 10 år siden var god bildediagnostikk av prostata mangelvare, og MR ble svært sjelden brukt. Diagnostikk ble nesten utelukkende basert på systematisk ultralydveiledet biopsering av prostata, og MR ble unntaksvis benyttet for planlegging av radikal prostatektomi. Dette er i sterk kontrast til dagens praksis, hvor MR er den første undersøkelsen i spesialisthelsetjenesten når menn henvises til utredning for prostatakreft. Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn. Det er fortsatt vanskelig å skille mellom indolent og aggressiv prostatakreft, og overbehandling, med de bivirkninger det medfører, er en stor utfordring. MR bilder har god bløtvevskontrast, gir høy anatomisk oppløsning og i tillegg kreftrelevant funksjonell informasjon. Spørsmålet vi ønsker svar på er om verktøy fra vår nye digitale verden kan bidra til å utnytte MR bildenes informasjon til mer nøyaktig og effektiv diagnostikk av prostatakreft.
01.02.2019
  
Ingunn Harstad
Samfunnservervet pneumoni er pneumoni ervervet utenfor sykehus eller sykehjem. Pneumoni defineres som en akutt infeksjon i lungeparenkymet og er blant de hyppigste årsaker til sykehusinnleggelser. I 2018 ble det utarbeidet en prosedyre for å sikre riktig diagnostikk og behandling av pasienter innlagt med samfunnservervet pneumoni. Hovedtrekkene i denne prosedyren vil bli gjennomgått på forelesningen.
25.01.2019
  
Trine Eik-Nes
Kan dagens behandling av fedme bli mer effektiv og mindre kostbar med økt fokus på pasienters psykiske helse? St. Olavs Hospital mottar årlig mellom 800-1000 nye henvisninger på pasienter med sykelig overvekt. En stor andel beskrives å ha psykiske lidelser og/eller barndomstraumer. Pasienter opplever å bli "kastet" mellom tjenester eller "kastet ut" av tjenesten fordi de ikke passer inn. I tillegg rapporterer en stor andel pasienter at tradisjonell fedmebehandling blir viet liten eller ingen oppmerksomhet i deres overvektsbehandling, til tross for at mange beskriver spisemønsteret sitt som «selvmedisinering mot vonde følelser». MHOBY (Mental Health & Obesity) studien sikter på å bedre kunnskap om sammenhengen mellom fedme og psykisk helse. Prosjektet skal samle eksisterende fagfelt for å gi pasienter og deres familier et mer helhetlig tilbud.
18.01.2019
  
Håvard Kallestad
Vi sover 1/3 av livene våre, men ofte tenker vi ikke så mye over betydningen av søvn eller hvorfor vi sover. Hos mennesker med psykiske lidelser ser vi ofte at søvn og døgnrytme er forstyrret. Lenge har en tenkt at søvnvanskene er et symptom på en annen lidelse. Innenfor et slikt paradigme skal en behandle den psykiske lidelsen og så vil søvnvanskene gå over av seg selv. Problemet er at dette ofte ikke skjer, og hos mange vil søvnvansker og psykisk helse påvirker hverandre gjensidig. Men hvordan skal vi gå frem for å behandle søvnvansker? Og kan en bruke kunnskap om søvn og døgnrytmer til å utvikle terapeutiske sykehusbygg?
11.01.2019
  
Trond Jakobsen m.fl.
Helseplattformen har mottatt det endelige tilbudet fra Epic og er nærmere kontraktsignering. Hva blir nytt i den nye journalløsningen og hvordan involveres klinikere i det videre arbeidet?
 
I månedene fremover skal planene for innføring legges og samarbeidet med klinikere blir tettere. Hva blir viktig fremover og hvordan blir avdelinger og klinikker involvert? Hvordan vil du være involvert?
 
Med mottak av endelig tilbud går selve anskaffelsen mot sluttføring, kontraktsignering planlegges til mars 2019. Det betyr at Midt-Norge er et stort steg nærmere en felles journalløsning for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister.
 
Første utrulling av Helseplattformen er planlagt til siste del av 2021, St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor skal inn på ny løsning først.
Frem mot 2021 skal involverte organisasjoner, sammen med Helseplattformen og Epic, planlegge og bygge opp løsningen som skal tas i bruk i Midt-Norge. Det er avgjørende at dette gjøres gjennom gode forberedelser og at konfigureringen gjøres i tett samarbeid med klinikere.
 
Ukens fredagsforelesning vil gi innblikk i hvordan ny journalløsning kan bli seende ut og hvilke muligheter som ligger i det som kommer. Forelesningen vil også fortelle om de muligheter som ligger hos klinikere til å spille en viktig rolle i oppsettet av nye felles journalløsning.
 
Ukens fredagsforelesning holdes av:
Ellen Annette Hegstad, prosjektleder funksjonelt delprosjekt i Helseplattformen.
Kurt Østhuus Krogh, barnelege St. Olav og prosjektmedarbeider i Helseplattformen
Trond Jacobsen, lokal innføringsprosjektleder for Helseplattformen, St. Olavs hospital
21.12.2018
  
Grethe Aasved, administrerende direktør
Årets siste fredagsforelesning ledes av direktør Grethe Aasved. Det blir utdeling av pris for årets publikasjon og forbedringsprisen. Før møtet serveres det gløgg og pepperkaker. Velkommen!

NB. Nytt av året er at utdeling av årets arbeidsmiljøpris er flyttet til Arbeidsmiljøuken. I 2019 finner denne sted i uke 15 (8. - 12. april).
14.12.2018
  
Arne Vaaler, psykiater
Benzodiazepiner har en rekke fordelaktige effekter hos pasienter innlagt i somatiske og psykiatriske, intensive enheter. Preparatene har imidlertid fått et rykte som gjør at behandlere er tilbakeholdne med bruken. Slik bør det selvfølgelig ikke være. Forelesningen gir en oversikt over kliniske diagnosegrupper hvor benzodiazepiner har effekter som bedrer den akutte tilstanden og forebygger alvorlig somatisk og psykiatrisk forverring.
07.12.2018
  
Miriam Gustafsson
Det er vanskelig å få nok vitamin D gjennom maten, og på våre nordlige breddegrader er det ikke tilstrekkelig med sollys (UV-B) i vinterhalvåret til å få dannet vitaminet i huden. Om sommeren smører vi oss med solkrem for å beskytte huden og forebygge kreft, men det kan hindre kroppen i å produsere vitaminet. Vitamin D er nødvendig for optimalt kalsiumopptak i tarmen og for å få mineralisert skjelettet. Lave nivåer av vitamin D i svangerskapet kan derfor være negativt for skjelettet både til mor og barn. Det er også observert økt risiko for svangerskapsrelatert sykdom hos mor og barn. Vitamin D-mangel er vanlig blant gravide kvinner globalt, men hvordan ser det ut i Norge?
30.11.2018
  
Tore Wergeland Meisingset
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en nevrodegenerativ sykdomsprosess som selektivt rammer nervesystemets evne til å styre tverrstripet muskulatur. Håndteringen av denne pasientgruppen har endret seg stort de siste 10-årene hva gjelder symptomrettet behandling, men som ved de øvrige nevrodegenerative sykdommene, mangler man gode sykdomsmodifiserende behandlinger. I dette foredraget ser vi på nåværende forståelse av sykdommen og hvilke mulige angrepspunkt for behandling som utforskes.
1 - 12Neste

 

 

 

 

 

 

 

St. Olavs hospital
Universitetssykehuset i Trondheim

Telefon: 72 57 30 00

E-post: post@stolav.no 
Hjemmeside: stolav.no
Ekstranett: ekstranett.helse-midt.no/stolav/ 

Postadresse:
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Detaljert kontaktinfo/besøksadresser | Finne fram/kart

Organisasjonsnummer: NO 883 974 832

Tilbakemelding på siden

 

 
 
  Om fredagsforelesningene
  Hjemmeside stolav.no